BEST PRODUCTS


INFO


고객센터  |  1811-9760

Fax   |   02-783-9761  

이메일   |   tradit_online@tradit.co.kr

운영시간  |  평일 10:00~18:00 (점심시간 12:00~13:00)

주식회사 트래딧  |  서울 강서구 화곡로 416 가양역더스카이밸리5차 617호

대표자  |  조한민

사업자등록번호  |  549-81-00275

통신판매업신고  |  2021-서울강서-2549 [사업자정보확인] 

호스팅제공자  |  (주)아임웹 또는 Hosting by (주)아임웹

SNS


Copyright 2020 Traditshop.com. All Rights Reserved      |    개인정보 처리방침     |    약관